ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සසී සුරංග වීරරත්න සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!
16788
post-template-default,single,single-post,postid-16788,single-format-standard, ,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සසී සුරංග වීරරත්න සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සසී සුරංග වීරරත්න සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

ගරු ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු කැබිනට් අමාත්‍යතුමන්ගේ, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ධූරයෙන් පිදුම් ලද,2006 ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සසී සුරංග වීරරත්න සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

No Comments

Post A Comment