ගුරු පියාණනි… පතමු ඔබට සුවබර විශ්‍රාම දිවියක්!
16800
post-template-default,single,single-post,postid-16800,single-format-standard, ,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

ගුරු පියාණනි… පතමු ඔබට සුවබර විශ්‍රාම දිවියක්!

ගුරු පියාණනි… පතමු ඔබට සුවබර විශ්‍රාම දිවියක්!

Covid-19 වසංගතය අතරතුර, නිහඩවම ඔහු විශ්‍රාම ගත්තේය…අපේ කාලයේ ගිණුම්කරණ අදුරුතුමණි…දයාසේන කපුරුසිංහ Dayasena Kapurusinghe ගුරු පියාණනි…පතමු ඔබට සුවබර විශ්‍රාම දිවියක්!

No Comments

Post A Comment